direct contact: (0031) 0546-633700

disclaimer

Aansprakelijkheid

Hoewel bij het ontwikkelen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is en/of niet meer juist is. Q-Line is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, en waarover Q-Line dus geen controle heeft.

Copyright

Q-Line draagt daarmee ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van die informatie. Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder schriftelijke toestemming van Q-Line.

Voorwaarden

Alle prijzen zijn exclusief BTW en af fabriek. Op alle transacties gelden de Metaalunie voorwaarden.

METAALUNIEVOORWAARDEN
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Koninklijke Metaalunie (Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN
voorheen als SMECOMAVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2008. Uitgave van de Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein. ©Koninklijke Metaalunie


Artikel 1:  Toepasselijkheid
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen
die leden van de Koninklijke Metaalunie doen, op alle overeenkomsten
die zij sluiten en op alle overeenkomsten die
hiervan het gevolg kunnen zijn.
1.2. De aanbieder/leverancier is het Metaalunielid dat deze voorwaarden
gebruikt. Deze wordt aangeduid als opdrachtnemer.
De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.
1.3. Bij strijd tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze algemene
voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.
1.4. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door
leden van de Koninklijke Metaalunie.
Artikel 2:  Aanbiedingen
2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen
enz. verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de
juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op
levering af fabriek, ‘ex works’, conform Incoterms 2000. De
prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verpakking.
2.4. Als zijn aanbieding niet wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer
het recht alle kosten die hij heeft moeten maken om
zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te
brengen.
Artikel 3:  Rechten van intellectuele eigendom
3.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt
opdrachtnemer de auteursrechten en alle rechten van
industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen,
verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen,
(proef)modellen, programmatuur enz.
3.2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom
van opdrachtnemer ongeacht of aan opdrachtgever
voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn
gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer
niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond.
Opdrachtgever is aan opdrachtnemer per overtreding van
deze bepaling een boete verschuldigd van € 25.000. Deze
boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet
worden gevorderd.
3.3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als
bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door opdrachtnemer
gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van
deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een
boete verschuldigd van € 1.000 per dag. Deze boete kan
naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
Artikel 4:  Adviezen, ontwerpen en materialen
4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en
informatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze geen
directe betrekking hebben op de opdracht.
4.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens
hem gemaakte tekeningen, berekeningen, ontwerpen en
voor de functionele geschiktheid van door of namens hem
voorgeschreven materialen.
4.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak
van derden met betrekking tot het gebruik van door
of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen,
ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.
4.4. Opdrachtgever mag de materialen die opdrachtnemer wil
gebruiken vóórdat deze worden verwerkt voor eigen rekening
(laten) onderzoeken. Als opdrachtnemer hierdoor
schade lijdt, komt deze voor rekening van opdrachtgever.
Artikel 5:  Levertijd
5.1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door opdrachtnemer
bij benadering vastgesteld.
5.2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode
gaat opdrachtnemer er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren
onder de omstandigheden die hem op dat moment
bekend zijn.
5.3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer
over alle commerciële en technische details overeenstemming
is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve,
goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn van
opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is
ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de
uitvoering van de opdracht is voldaan.
5.4. a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die
welke opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd
en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan opdrachtnemer
de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de
tijd nodig om de opdracht onder deze omstandigheden
uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning
van opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen
deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
b. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of
uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig om de
materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en
om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet
in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast,
zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de
planning dit toelaat.
c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door
opdrachtnemer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode
verlengd met de duur van de opschorting. Als
voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning
van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de
werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning
dit toelaat.
d. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd
en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane
vertraging.
5.5. Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode
geeft in geen geval recht op schadevergoeding,
tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.
Artikel 6:  Risico-overgang
6.1. Levering vindt plaats af fabriek, ‘ex works’, conform Incoterms
2000; het risico van de zaak gaat over op het moment
dat opdrachtnemer deze ter beschikking stelt aan opdrachtgever.
6.2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever
en opdrachtnemer overeenkomen dat opdrachtnemer
voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden,
transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever.
Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.
6.3. Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van
aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken,
blijft het risico van de in te ruilen zaak bij opdrachtgever
tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld
van opdrachtnemer.
Artikel 7: Prijswijziging
7.1. Een stijging van kostprijsbepalende factoren ontstaan na
het sluiten van de overeenkomst mag door opdrachtnemer
worden doorberekend aan opdrachtgever als de nakoming
van de overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is
voltooid.
7.2. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in
lid 1 te voldoen tegelijk met betaling van de hoofdsom of de
eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.
7.3. Als er goederen door opdrachtgever worden aangeleverd en
opdrachtnemer bereid is deze te gebruiken, mag opdrachtnemer
maximaal 20% van de marktprijs van de aangeleverde
goederen in rekening brengen.
Artikel 8:  Onuitvoerbaarheid van de opdracht
8.1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen
op te schorten, als hij door omstandigheden
die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten
waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk is verhinderd
zijn verplichtingen na te komen.
8.2. Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer te
verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen,
worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers
en/of onderaannemers van opdrachtnemer niet of
niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen,
brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het
verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades,
stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
8.3. Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de
tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden
heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van
deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen
dat nog niet is nagekomen worden ontbonden. Partijen
hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg
van de ontbinding geleden of te lijden schade.
Artikel 9:  Omvang van het werk
9.1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen,
ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn
om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen.
9.2. In de prijs van het werk zijn niet begrepen:
a. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-,
metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-,
herstel- of ander bouwkundig werk;
b. de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of
andere infrastructurele voorzieningen;
c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan
op of bij het werk aanwezige zaken;
d. de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of
afval;
e. reis- en verblijfkosten.
Artikel 10: Wijzigingen in het werk
10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of
minderwerk als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties
of het bestek;
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt
met de werkelijkheid;
c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt
afgeweken.
10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de
prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het
meerwerk wordt verricht.
Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van
de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het
sluiten van de overeenkomst.
10.3. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk
overtreft, mag opdrachtnemer bij de eindafrekening 10%
van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening
brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het
gevolg is van een verzoek van opdrachtnemer.
Artikel 11: Uitvoering van het werk
11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden
ongestoord en op het overeengekomen tijdstip
kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden
de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen,
zoals:
– gas, water en elektriciteit;
– verwarming;
– afsluitbare droge opslagruimte;
– op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven
voorzieningen.
11.2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, onder andere
als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging,
aan zaken van opdrachtnemer, van opdrachtgever
en/of van derden, zoals gereedschappen en voor het werk
bestemde materialen, die zich bevinden op de plaats waar
de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen
plaats.
11.3. Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven
in de vorige leden niet nakomt en daardoor vertraging
in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de
werkzaamheden worden uitgevoerd zodra opdrachtgever
alsnog aan al zijn verplichtingen voldoet en de planning van
opdrachtnemer dit toelaat. Opdrachtgever is aansprakelijk
voor alle voor opdrachtnemer uit de vertraging voortvloeiende
schade.
Artikel 12: Oplevering van het werk
12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
a. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen.
Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik
dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
c. opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft
meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever
niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar
heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van
kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen
30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die
ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht
dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken
aan opdrachtnemer.
12.3. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij opdrachtnemer
in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op
te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw
van toepassing.
12.4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken
van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het
werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde
delen van het werk.
Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die op-drachtgever
lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is
van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming.
Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die
schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, danwel redelijkerwijs
verzekerd had behoren te zijn.
13.2. Als het voor opdrachtnemer ten tijde van het aangaan van
de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk
is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten
of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoeding
van de schade beperkt tot het bedrag dat door opdrachtnemer
voor de onderhavige overeenkomst (exclusief
BTW) in rekening is gebracht.
13.3. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade
en gederfde winst. Opdrachtgever dient zich desgewenst
tegen deze schade te verzekeren;
b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere
verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van
het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt
gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid
van de plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever dient
zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid
van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten
van opdrachtnemer.
13.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door
of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal ten gevolge
van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. Op
verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer de bewerking
opnieuw uitvoeren, met door opdrachtgever voor diens
rekening aangeleverd nieuw materiaal.
13.5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken
van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg
van een gebrek in een product dat door opdrachtgever
aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door
opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen.
Artikel 14: Garantie
14.1. Opdrachtnemer staat voor een periode van zes maanden na
(op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen
prestatie.
14.2. Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van
werk dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde
periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie
en het gebruikte materiaal, mits hij vrij was in de
keuze daarvan.
Als blijkt dat de geleverde constructie en/of het gebruikte
materiaal niet deugdelijk zijn, zal opdrachtnemer deze herstellen
of vervangen. De delen die bij opdrachtnemer hersteld
of door opdrachtnemer vervangen worden, moeten
franco aan opdrachtnemer worden toegezonden. Demontage
en montage van deze delen en de eventueel gemaakte
reis- en verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever.
14.3. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken
van door opdrachtgever aangeleverd materiaal dan
staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in
voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking.
Als blijkt dat een bewerking niet deugdelijk is uitgevoerd, zal
opdrachtnemer de keuze maken of hij:
- de bewerking opnieuw uitvoert. In dat geval moet opdrachtgever
voor eigen rekening nieuw materiaal aanleveren;
- het gebrek herstelt. In dat geval moet opdrachtgever het
materiaal franco aan opdrachtnemer terugzenden;
- opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de
factuur.
14.4. Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van
een zaak dan staat opdrachtnemer gedurende de in
lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de
geleverde zaak.
Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan
moet de zaak franco aan opdrachtnemer worden teruggezonden.
Daarna zal opdrachtnemer de keuze maken of hij:
- de zaak herstelt;
- de zaak vervangt;
- opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de
factuur.
14.5. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie
en/of montage van een geleverde zaak dan staat opdrachtnemer
voor de in lid 1 genoemde periode in voor de
deugdelijkheid van de installatie en/of montage.
Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is
uitgevoerd, zal opdrachtnemer dit herstellen. De eventueel
gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van
opdrachtgever.
14.6. Voor die onderdelen waarvoor opdrachtgever en opdrachtnemer
dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen
geldt fabrieksgarantie. Als opdrachtgever gelegenheid heeft
gehad kennis te nemen van de inhoud van de fabrieksgarantie
zal deze in de plaats treden van garantie op grond van
dit artikel.
14.7. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid
bieden een eventueel gebrek te herstellen en/of
de bewerking opnieuw uit te voeren.
14.8. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat
hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer
heeft voldaan.
14.9. a. Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg
zijn van:
- normale slijtage;
- onoordeelkundig gebruik;
- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
- installatie, montage, wijziging of reparatie door
opdrachtgever of door derden.
b. Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die
niet nieuw waren op het moment van levering of op zaken
die door opdrachtgever zijn voorgeschreven of door
of namens hem zijn aangeleverd;
c. Geen garantie wordt gegeven op het keuren en/of repareren
van zaken van opdrachtgever.
Artikel 15: Reclamaties
Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep
meer doen, als hij niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek
heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk
bij opdrachtnemer heeft gereclameerd.
Artikel 16: Niet afgenomen zaken
Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen,
blijven deze ter beschikking staan van opdrachtgever. Niet
afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever
opgeslagen. Opdrachtnemer mag altijd gebruik maken van
de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.
Artikel 17: Betaling
17.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer
of op een door opdrachtnemer aangewezen
rekening.
17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt
plaats:
a. bij balieverkoop contant;
b. bij termijnbetaling:
- 40% van de totale prijs bij opdracht;
- 50% van de totale prijs na aanvoer van het materiaal
of als de levering van materiaal niet in de opdracht is
begrepen na aanvang van de werkzaamheden;
- 10% van de totale prijs bij oplevering;
c. in alle overige gevallen binnen dertig dagen na factuurdatum.
17.3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever
verplicht op verzoek van opdrachtnemer een
naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te
verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde
termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer
heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden
en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.
17.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer
te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake
is van faillissement van opdrachtnemer of de gerechtelijke
schuldsanering op opdrachtnemer van toepassing is.
17.5. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar
als:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling
aanvraagt;
c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt
gelegd;
d. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
e. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te
worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering,
onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
17.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen
betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente
aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 12%
per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger
is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand
gezien als een volle maand.
17.7. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de
overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan
opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd
met een minimum van € 75,=.
De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:
over de eerste € 3.000,= 15%
over het meerdere tot € 6.000,= 10%
over het meerdere tot € 15.000,= 8%
over het meerdere tot € 60.000,= 5%
over het meerdere vanaf € 60.000,= 3%
Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger
zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk
gemaakte kosten verschuldigd.
17.8. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk
wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met
deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.
Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
18.1. Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde
zaken zolang opdrachtgever:
a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van
zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige
overeenkomsten;
b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit
zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;
c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van
bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete,
rente en kosten, niet heeft voldaan.
18.2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud
rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening
niet bezwaren.
18.3. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft
ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen. Opdrachtgever
staat opdrachtnemer toe de plaats te betreden
waar deze zaken zich bevinden.
18.4. Als opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud
omdat de geleverde zaken zijn vermengd,
vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de
nieuw gevormde zaken aan opdrachtnemer te verpanden.
Artikel 19: Beëindiging
Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder
dat er sprake is van een tekortkoming van opdrachtnemer
en opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst
met wederzijds goedvinden beëindigd. Opdrachtnemer heeft
in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade
zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.
Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
20.1. Het Nederlands recht is van toepassing.
20.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing,
evenmin als enige andere internationale regeling waarvan
uitsluiting is toegestaan.
20.3. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in
de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van
geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer
mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en
de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
20.4. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting
zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.